RD Milion

1. Základy:                                     

 • Vytýčení stavby geodetem. Výkop základových pasů, betonové základové pasy C 12/15, železobetonová deska tl. 10-12 cm, s výztuží sítí 150/150/5, C 12/15. Konečné založení stavby určí technik na základě posouzení základové spáry.
 • Uvažujeme s jednou řadou ztraceného bednění – možnost vyrovnání rozdílného terénu do 20cm, vyšší rozdíl cenové navýšení.
 • Výkop základů předpokládáme do rostlého terénu se soudržnou zeminou, cena neuvažuje se spodní vodou – nutno provést opatření za cenové navýšení.
 • Zemnící drát hromosvodné soustavy po obvodu základových pasů.                                             

2. Obvodové stěny:                       

 • 200,0 mm masivní nosná konstrukce z beton. skořepinových tvárnic, překlady, žel.bet. věnec.      

3. Izolace proti vlhkosti:                  

 • Izolační asfaltový pás –  typu Foalbit  v jedné vrstvě pod obvod. zdivo. Další izolace oproti cenovému navýšení.                                                           

4. Stropní konstrukce:                    

 • U všech variant přízemních domků je stropní konstrukce tvořena spodní pásnicí střešního vazníku. Stropní konstrukci patrových domů tvoří hranolový masivní strop v KVH hranolů dle statického posudku.

5. Střešní konstrukce:                    

 • Střešní konstrukce je tvořena hranolovou konstrukcí nebo vazníkem se zdvojenou pásnicí. Všechny dřevěné díly krovu jsou impregnovány odpovídajícími prostředky. Přesahové části krovu jsou řešeny jako pohledové s nátěrem.
 • Tvar střechy je pultový se sklonem 1°. Zatížení sněhem je standardně uvažováno do 1KN/m2. Jako střešní krytina je PVC fólie na záklop z OSB desek tl. 22 mm. V systému skladby je geotextílie. Atika je opatřena oplechováním. Podhled řešen pobitím palubkami tl. 12-16 mm s nátěrem.

6. Odvodnění střechy:                   

 • Příprava pro okapové žlaby – háky pozink.

7. Zdravotechnika:                         

 • Kompletní ležaté rozvody kanalizace a přívod vody prostupem v základovém pasu s výstupy zakončenými nad základovou desku.

8. Elektroinstalace:                        

 • Kompletní podzemní jímací a hromosvodná soustava.                                    
9. Stavební dokumentace:              
 • V celkové kupní ceně jsou zahrnuty 4 paré dokumentace pro stavební povolení. Stavební dokumentace zůstává vlastnictvím spol. Domky CZ, další předání této dokumentace na třetí osobu je nepřípustné.

10. Náklady na dopravu:               

 • Viz ceník.

11. Garance pevné ceny:              

 • Garance pevné ceny platí, je-li do 6 měsíců od data podepsání Smlouvy o dílo vydáno povolení stavby rodinného domu.
 

Rozsah prací a dodávek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo na dodávku a montáž rodinného domu.

pdf

Kontakty

Dělnická 209,
434 01 Most