Základová deska

Je tady den, kdy se Váš krásně zelený pozemek promění ve staveniště. Doslovně se jedná o srovnání povrchu a přípravné práce před zhotovením základové desky.

Před položením základů bude potřeba:

  • Vytyčení tzv. NULY - výšky budoucí podlahy, podle níž geodet vyznačí základy.
  • Již před získáním stavebního povolení je nutné mít radonový test, dle jeho typu se poté určuje vhodný typ hydroizolace.
  • Již při provádění zemních a výkopových prací proberte se stavbyvedoucím umístění jímky, žumpy, studny, případně další plánované vodní plochy.

V dalším kroku zaznamenáte na parcele těžkou techniku. Nejdříve se rozhodneme, zda provést sejmutí ornice, které se vyplatí v případě, že máte na pozemku kvalitní zeminu, která se u dokončovacích prací na pozemku využije např. pro budování zahrady. Dále se pak začnou hloubit nejen samotné základy, ale všechny přípojky a napojení budoucího domu.

Jak vzniká základová deska

Základová deska slouží jako podklad pro budoucí dům. Tvořena je betonem a vyztužena především ocelí (tzv. KARI síť). Domy jsou budovány na základových pásech, mezi nimiž je prostor vysypán štěrkopískem. Na tuto vrstvu je teprve položena betonová mazanina. Na tomto povrchu následně vzniká úroveň pro položení hydroizolace a provedení nadezdívky.

Kvalita základové desky a její ochrana před prosáknutím spodních vod, či tepelná izolace, rozhoduje o Vašem budoucím komfortu. Proto se nesnažte na ní šetřit.

Co je to hydroizolace?

Hydroizolace chrání náš domov před průnikem vody. Je pokládána až na základovou desku ve formě natavování asfaltových pásů.

 

Končí první kapitola nového okruhu o stavbě domu. Nyní již víte, co se děje na staveništi, pokud jste právě ve fázi pokládání základové desky. V další kapitole se můžete těšit na zahájení samotné výstavby.

Kontakty

Dělnická 209,
434 01 Most